HLAVA 7
Článek 1 - Zákon
1) V této republice platí pouze jediný Zákoník vycházející z Ústavy a schválený nadpoloviční většinou účastných voličů v občanském referendu navrženém prezidentem republiky. Zvyšovat počet zákonů je zakázáno. Právní vztahy nižší podstaty se řeší vyhláškou.
Komentář: (Přesné znění oddílů (hlav) Zákona i znění Ústavy schvalují občané. Zde dochází ke změně v pojmu rozdělení zákonů. Stav se mění z existence mnoha zákonů různých specifikací na Zákon pouze jediný a specifikace jsou rozděleny do oddílů (Hlav). Tímto zaniká pohled na práva z hlediska správního, občanského nebo trestního. Nadále je jeden zákoník, zákonná ustanovení, jejich působnost a odpovědnost za porušení je postavena na rovnoprávnou úroveň. Tím zanikají porušení správní, občanská nebo trestní, a vzniká jediný vztah, porušení zákona. Tím jsou sjednocena práva, povinnosti i odpovědnost za porušení.)
2) Žádný jiný mezinárodní zákon nebo smlouva, vyhláška, nařízení, dekret nebo příkaz nemá na svrchovaném území České republiky vyšší platnost, než je Ústava ČR a Zákon ČR. Jsou-li v rozporu, platí Ústava a Zákon ČR. Nedodržení této podmínky je trestným činem proti Ústavě podle Zákona Hlavy Trestní.
Komentář: (......)
3) Ústava, Zákon, Dekret, Vyhláška, Nařízení, Rozhodnutí, Usnesení či jiný právně závazný dokument musí být srozumitelný všem, musí stanovovat povinnosti a omezovat práva občanů jen tehdy, je-li to nezbytné, v co nejmenší míře a v co nejmenším množství.
Komentář: (......)
4) Ve všech právních vztazích platí v České republice presumpce neviny, vždy a bez rozdílu. Nedodržení tohoto pravidla je trestným činem proti Ústavě a Zákonu.
Komentář: (......)
5) V nutném případě, z důvodu škodlivosti z prodlení, kdy by bylo nutné situaci řešit rychleji, něž by proběhla úprava zákona nebo Ústavy referendem, může prezident řešit situaci dočasně prezidentským dekretem, který má váhu a platnost zákona a smí negovat, upravit nebo doplnit individuálně i plošně znění zákona, ale pouze zákona nebo nižší právní normy. Do znění Ústavy zasahovat prezident nesmí.
Komentář: (prezidentský dekret je náhradním řešením s účinností zákona na nezbytně nutné vztahy, kde hrozí nebezpečí prodlení při standardní cestě schvalování zákona)