HLAVA 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účinnost zákona
1) Občanský zákon (dále jen Zákon) vychází z Občanské Ústavy (dále jen Ústava) a je Ústavě podřízen a nesmí být v rozporu s Ústavou. Pokud by nastal vztah v rozporu s Ústavou přímo, nepřímo nebo přímém důsledku, je rozhodné znění Ústavy.
2) Zákon nabývá účinnosti 10 dnů od vyhlášení výsledků občanském referendu ČR, pokud byl schválen.
3) Dnem nabytí účinnosti Zákona končí platnost všech zákonů a zákonných vztahů, platných do tohoto dne, pokud nebudou dočasně ratifikovány prezidentem republiky nebo trvale referendem.
Komentář: (........)
§ 2 - Působnost zákona
1) Zákon má působnost po celém světě na každý vztah k tomuto Zákonu.
Komentář: (např. trestný čin podle Trestní hlavy tohoto zákona, dědický vztah, majetkový vztah, sociální nebo rodinné vztahy, mezinárodní vztahy atd.)
§ 3 - Změny zákona
1) Změny v tomto Zákoně mohou být provedeny pouze občanským referendem ČR
2) Dočasné změny tohoto Zákona může provést prezident Dekretem prezidenta s účinností zákona s platností do doby konání nejbližšího občanského referenda ČR
3) Soudce může zmírnit a nebo změnit účinnost Zákona v zájmu zachování objektivní spravedlnosti precedentním rozsudkem. Takový rozsudek musí ministr spravedlnosti zpracovat a předložit jako návrh na úpravu Zákona do nejbližšího občanského referenda ČR.
Komentář: (..........)