HLAVA 6
Vojenské právo
§ 1 - Vojenská přísaha
1) Slibuji být důstojným a čestným příslušníkem Armády České republiky při ochraně občanů a České republiky a plnit úkoly při ochraně své vlasti s nasazením svého života a zdraví. Tak přísahám.
§ 2 - Odmítnutí vojenské přísahy a služby v armádě
1) Odmítnutí vojenské služby a vojenské přísahy je možné svobodně podle své vůle předem. Odmítnutí znamená okamžitou ztrátu občanství, veškerých práv a výhod občana plynoucích z Ústavy.
2) Odmítnutí vojenské služby a vojenské přísahy neumožňuje žádné řešení náhradní civilní služby a souběžně zachování občanských práv a výhod.
Komentář: (osoba odmítající ochranu své vlasti a spoluobčanů podle § 1 tohoto zákona nemá morální ani jiné právo požívat občanské výhody své vlasti)
§ 3 - Odmítnutí výkonu vojenské služby
1) Odmítnutí povinností vojenské služby a porušení povinností v průběhu výkonu služby nebo nasazení je dezerce, která je trestná pro porušení Ústavy a Zákona.
2) Voják v činné službě, nasazení nebo bojové akci má právo odmítnout bez trestu a bez následků splnit úkol nebo služební povinnosti, pokud by rozkaz nebo jeho plnění vedlo k rozporu s vojenskou přísahou a tím by byl zneužit důvod, cíl služby a jeho vojenská přísaha.
3) Voják v činné službě, nasazení nebo bojové akci má povinnost odmítnout plnění rozkazů a úkolů v rozporu s Ústavou, Zákonem, platnými Ženevskými konvencemi, jejichž splněním by se dopustil nebo podporoval válečný zločin. Pokud tak neučiní, je přímo odpovědný za své skutky sám, bez ohledu na velení a rozkazy. Ústavu, Zákon a Ženevské konvence je povinen znát a seznámit se s nimi.
Komentář: (osoba odmítající ochranu své vlasti a spoluobčanů podle § 1 tohoto zákona v činní službě nebo vojenském nasazení přímým způsobem poškozuje své spoluobčany a stát, jedná proti zájmům spoluobčanů státu a v době nasazení přímo nebo nepřímo napomáhá případnému nepříteli)
§ 4 - Účel Armády ČR
1) Armáda České republiky se zřizuje Ústavou České republiky za účelem ochrany života, zdraví, bezpečí a majetku občanů a státu, k ochraně státního uspořádání, státních hranic a území České republiky. Armáda České republiky je tento úkol povinna plnit všemi prostředky, které má k dispozici s nasazením všech sil, vlastních životů i techniky.
2) Základní účel Armády ČR je ubránit Českou republiku proti každému vnějšímu nebo vnitřnímu nepříteli.
Komentář: (osoba odmítající ochranu své vlasti a spoluobčanů podle § 1 tohoto zákona nemá morální ani jiné právo požívat občanské výhody své vlasti)
§ 5 - Působnost Armády ČR
1) Armáda České republiky smí být legitimně nasazena k plnění úkolů stanovených § 4 na vlastním území a kdekoliv si to plnění tohoto zákona vyžádá na základě rozhodnutí vojenského velení podle povahy ohrožení a potřeby nasazení.
2) Armáda ČR smí být nasazena k plnění úkolů stanovených § 4 mimo území České republiky z rozhodnutí vojenského velení a prezidenta republiky podle povahy ohrožení a potřeby nasazení.
3) Armáda ČR může být nasazena k plnění úkolů podle § 4 i v rámci spolupráce s jiným armádním sborem nebo silou, pokud k tomu dá souhlas prezident republiky a pokud není vyhlášeno v dané otázce občanské referendum ČR. Pokud je vyhlášeno občanské referendum ČR, smí dát souhlas pouze občanské referendum ČR.
4) V nezbytně nutném případu přímého nebo nepřímého ohrožení, kdy hrozí prodlení v rozhodnutí, rozhoduje prezident republiky sám.
Komentář: (.........)
§ 6 - Organizace armády
1) Vrchním velitelem Armády ČRje prezident.
2) Zajištění Armády ČR provádí Ministerstvo obrany a ministr.
3) Armádu ČR řídí vrchní velitel generálního štábu, kterého jmenuje a odvolává prezident.
4) Vrchní velitel generálního štábu Armády ČR velí, jmenuje a odvolává členy generálního štábu, velitele pluků a útvarů, kontrolní orgány a vojenskou justici.
5) Velitel pluku nebo útvaru (plukovník) velí, jmenuje a odvolává velitele praporů nebo jednotek.
6) Velitel praporu nebo jednotek (major) velí, jmenuje a odvolává kapitány rot nebo jednotek.
7) Velitel roty nebo jednotky (kapitán) velí, jmenuje a odvolává velitele svých čet nebo oddílů.
8) Velitel čety (poručík) velí, jmenuje a odvolává velitele družstev nebo oddílů (seržant).
9) Vojáci vykonávají činnost podle posloupnosti velení.
10) Vojska Armády ČR jsou rozmístěna podle zemského uspořádání na každém okrese.
11) Vojska Armády ČR jsou rozmístěna podle povahy a strategie jejího využití.
Komentář: (........)
§ 7 - Standardní pluk nebo jednotka
1) Standardní pluk nebo jednotka Armády ČR je pluk nebo jednotka složený z profesionálních vojáků a vojáků základní služby s univerzálním výcvikem a vybavením.
§ 8 - Specializovaný pluk nebo jednotka
1) Specializovaný pluk nebo jednotka Armády ČR je útvar složený z profesionálních vojáků a vojáků základní služby s potřebvným odborným výcvikem, vybavním, výzbrojí a vystrojí k účelu specializace.
§ 9 - Záložní jednotky Armády ČR
1) Záložními jednotkami Armády ČR jsou útvary složené z aktivníh záloh profesionálních vojáků a vojáků základní služby s potřebným výcvikem a vybavením.
§ 10 - Mobilizované jednotky Armády
1) Mobilizované jednotky Armády ČR jsou útvary, složené z mobilizovaných osob.
§ 11 - Pomocné vojenské jednotky Armády ČR
1) Pomocné vojenské jednotky Armády ČR jsou oddíly Národní gardy.
§ 12 - Organizační jednotky Armády ČR
1) Organizační vojenské jednotky Armády ČR jsou Okresní vojenské úřady.
2) Organizační vojenské jednotky Armády ČR jsou Vojenská Policie.
3) Organizační vojenské jednotky Armády ČR jsou Vojenský Soud.
4) Organizační vojenské jednotky Armády ČR jsou Vojenský právní obhájce.
Komentář: (........)