HLAVA 7
Policejní právo
§ 1 - Policie
1) Zřízení Policie a její činnost vyplývá z Ústavy a je definována tímto zákonem.
2) Policie musí mít takové vybavení, aby dokázala zabezpečit úkoly uložené Ústavou, v jakékoliv situaci, v době míru i v situacích ohrožení státu, občanských práv a svobod i v mimořádného stavu a války.
3) Policie musí mít takové personální obsazení, aby dokázala zabezpečit úkoly uložení Ústavou, v jakékoliv situaci, v době míru i v situacích ohrožení státu, občanských práv a svobod i v mimořádného stavu a války.
§ 2 - Organizační struktura Policie
1) Nejvyšším orgánem Policie je Policejní prezidium, které řídí Policejní prezident.Policejního prezidenta jmenuje a odvolává prezident ČR. Policejní prezident je součástí vlády ČR.
2) Policejní prezidium řídí, zřizuje a ruší všechny útvary, podle povahy a potřeby, které podléhají jeho přímému velení, jmenuje a odvolává jejich ředitele.
3) Policejní ředitelství řídí, zřizuje a ruší všechna oddělení, podle povahy a potřeby, která podléhají jeho přímému velení, jmenuje a odvolává jejich náčelníky.
Komentář: (........)
§ 3 - Služební přísaha
1) Slibuji vykonávat funkci policisty čestně, poctivě a chránit životy, zdraví, majetek a bezpečí občanů republiky i osob nacházejících se na území České republiky, v případě potřeby i s nasazením vlastního života nebo zdraví proti komukoliv, fyzické i právnické osobě, případně i proti osobě ve státní správě a moci, pokud by taková osoba svým jednáním porušovala Ústavu a Zákon ČR, bez ohledu na to, jakou funkci zastává. Jsem odpovědný Ústavě a Zákonu ČR. Beru na vědomí svou odpovědnost za porušení přísahy.
Komentář: (........)
§ 4 - Právo a povinnost odmítnout rozkaz
1) Policista má právo odmítnout každý rozkaz, který nebude vydán jasně a zřetelně a nebo bude postrádat přímou vazbu na odpovědnost velící osoby.
2) Policista má povinnost odmítnout rozkaz a jeho plnění přímo i nepřímo související s porušením Ústavy a práv občanů, směřoval by k zneužití práv a svobod občanů nebo by hrozilo ve svých důsledcích následné zneužití práv a svobod občanů.
Komentář: (............)
§ 5 - Zvláštní ustanovení
1) Pokud by nadřízený vydal rozkaz porušující Ústavu a práva občanů nebo by proti občanským právům směřoval, je povinen policista vůči nadřízenému jednat jako proti každému jinému pachateli trestného činu, zadržet jej a zajistit bez prodlení trestní stíhání. Pokud tak neučiní, sám se dopustí trestného činu.
2) Pokud by policista zjistil, že jiný policista páchá nebo spáchal trestný čin, je výslovně povinen proti němu zakročit jako proti jakémukoliv jinému pachateli trestného činu, zadržet jej a zajistit bez prodlení trestní stíhání. Pokud tak neučiní, sám se dopustí trestného činu.
Komentář: (Nový prvek, který by měl být podstatou postaven na principu čestnosti policistů a policie a měl by být náhradou za inspekce a cizí vyšetřovací orgány, které navrhujeme zrušit. Takového požadavku na policii je zárukou vysokého morálního kreditu Policie a policistů a vysoce ceněného společenského postavení. Úkol není lehký a zabezpečuje sebereflexi Policie a důvěru občanů. Nezvládnutí tohoto úkolu by znamenalo návrat k nezávislým inspekcím, které vůbec nejsou dostatečnou zárukou pro objektivní spravedlnost ani morální kredit. Je věcí cti policistů uchovat čest policistů neposkvrněnou a požívat vysoké vážnosti a autority. Tedy volba, bud sebereflexe a autorita nebo nezávislé inspekce a společenská nedůvěryhodnost. Vychází to z logické vazby. ” Jak mohu věřit policistovi, když mu nemůžu věřit?” Proto je nutné zajistit primárně princip důvěry. Věřím policistovi a proto má důvěru úplnou, že bude chránit své poslání vždy, všude a proti všem narušitelům zákona, ať je to kdokoliv. )
§ 6 - Práva a povinnosti policisty
1) Každý policista má povinnost zakročit (zákrok) proti jakémukoliv trestnému činu nebo přestupku vedenému proti životu, zdraví, důstojnosti, majetku, veřejnému pořádku nebo jinak nevhodnému chování, proti komukoliv, kdo se takového jednání dopoustil, dopouští nebo se připravuje, podle stanovených služebních úkonů. O úkonu musí provést protokol o zákroku.
2) Každý policista má povinnost zakročit (zákrok) i proti jinak nevhodnému chování, je-li to nezbytné, proti komukoliv, kdo se takového jednání dopoustil, dopouští nebo se připravuje. K tomuto účelu má právo posoudit povahu věci a vydat k tomu závazný pokyn, kterým nařídí nezbytný úkon. Neuposlechnutí je přestupek proti ustanovení §6/2tohoto odstavce a policista má právo udělit pokutu v přiměřené výši od 100,- do 5.000,- Kč a to i opakovaně. O úkonu musí provést protokol o zákroku.
3) Každý policista má právo předvolat (předvolání) ústně nebo písemně každou osobu, je-li to nutné, k podání vysvětlení nebo svědectví na nezbytně nutnou dobu (nejdéle však 24 hodin). Policista musí zajistit stravu, pitný režim po 6 hodinách a sociální zařízení. Neuposlechnutí je přestupek proti ustanovení §6/3 tohoto odstavce a policista má právo udělit pokutu v přiměřené výši od 100,- do 5.000,- Kč a to i opakovaně. O úkonu musí provést úřední záznam. O úkonu musí provést protokol o předvolání.
4) Každý policista má právo předvést (předvedení) každou osobu, je-li to nutné, k podání vysvětlení nebo svědectví, pokud neuposlechla předvolání, bez řádné omluvy, kterou posuzuje předvolávající policista a to na (nejdéle však 24 hodin). Policista musí zajistit stravu, pitný režim po 6 hodinách a sociální zařízení. Neuposlechnutí je přestupek proti ustanovení §6/3 a policista má právo udělit pokutu v přiměřené výši od 100,- do 5.000,- Kč a to i opakovaně. O úkonu musí provést úřední záznam. O úkonu musí provést protokol o předvedení.
5) Každý policista má právo zadržet (zadržení) každou osobu, je-li to nutné, důvodně podezřelou z trestného činu nebo přestupku, na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však 96 hodin) k provedení vyšetřujících úkonů, čekání na rozhodnutí o uvalení vazby nebo čekání na zrychlené soudní řízení (denní soud). Policista musí zajistit stravu, pitný režim po 6 hodinách, sociální zařízení a lůžko ke spaní. O úkonu musí provést protokol o zadržení. Pokud nebudou včas provedeny vyšetřující úkony, nebude vydáno rozdhodnutí o vazbě nebo neproběhne zrychlené soudní řízení, musí být zadržený propuštěn. O úkonu musí provést protokol o propuštění.
6) Vyšeřující policista má právo uvalit předběžnou vazbu (předběžná vazba) na každou osobu, je-li to nezbytné, důvodně podezřelou z trestného činu na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však 7 dnů) k provedení nezbytných vyšetřujících úkonů, čekání na rozhodnutí o uvalení vazby (vazba) nebo čekání na zrychlené soudní řízení (denní soud). Policista musí zajistit stravu, pitný režim po 6 hodinách, sociální zařízení a lůžko ke spaní. O úkonu musí provést protokol i zahájení trestního stíhání, protokol o uvalení předběžné vazby s řádným odůvodněním. Pokud nebudou včas provedeny vyšetřující úkony, nebude vydáno rozdhodnutí o vazbě nebo neproběhne zrychlené soudní řízení, musí být zadržený propuštěn. O úkonu musí provést protokol o propuštění.
7) Vyšeřující policista má povinnost vést spis na každé zahájené trestní nebo přestupkové řízení, řádně a úplně vést veškerou související dokumentaci, bez prodlení zanést všechny údaje do policejní evidence, umožnot podezřelému nahlížet do spisu, seznámit osobu podezřelého a jejho právního zástupce se závěrečným návrhem a postoupit uzavřená spis se závěrečným návrhem prokurátorovi nebo soudci pro zrychlené soudní řízení.
Komentář: (........)
§ 7 - Prostředky Policie
1) K zákroku smí policista použít vhodnou formu oprávněných prostředků a pravomocí, které mu Ústava a Zákon umožňují, uměrně, v nezbytně nutné míře, vhodným zůsobem podle povahy deliktu a osoby, proti které budou prostředky použity. Při použití prostředků musí policista dbát šetrnosti k životu, zdraví a majetku podezřelého.
2) Oprávněnými prostředky Policie k zákroku jsou výzva a nařízení policisty, kontrola totožnosti svědectvím jiné osoby, pokud jej policista přijme, kontrola dokladu totožnosti s fotografií vydaném důvěryhodnou organizací, domluva, varování před užitím některého z oprávněných prostředků, udělení pokuty, omezení pohybu osoby na kokrétním místě, zákaz styku s jinou osobou, předvolání, předvedení, zadržení, nasazení pout nebo poutacího pásu, umístění do zadržovacího prostoru, slzný plyn, obušek, vytlačování obuškem, štítem nebo vodou, prvky policejního výcviku, použití techniky, stup do obydlí v případě nouze a ohrožení života nebo nařídit zdržení se určitého jednání, zkoušku na alkohol nebo psychotropní látky.
3) Jako oprávněné prostředky Policie k zákroku v případě nezbytnosti smí policista použít pohrůžky služební zbraně, následné použití služební zbraně, v mimořádném případě nouze použití čehokoliv jako zbraně a o úkonu musí provést příslušný protokol.:
 • proti osobě označené za nebezpečného pachatele, který se snaží uprchnout a neuposlechl výzvy, aby se vzdal
 • proti agresivní osobě, která ohrožuje život nebo vyhrožuje zabitím
 • proti agresivní osobě, která ohrožuje vážně zdraví druhého vyhrožuje vážnou újmou na zdraví
 • proti agresivní osobě, která ohrožuje vážně majetek druhého
 • proti osobě, kterou lze považovat za teroristu
 • proti nepříteli
 • proti nebezpečnému dopravnímu prostředku
 • proti nebezpečnému zvířeti
 • proti věci nebo předmětu, která brání v důležitém služebním zákroku
 • k varovnému nebo signálnímu výstřelu
 • k organizované poctě nebo slavnostnímu výstřelu
4) Jako oprávněné prostředky Policie k vyšetřování může policista použít výslech, uvalení předběžné vazby, zdravotní vyšetření, odběr krve, slin, vlasů, pachové stopy, otisků prstů, vzorku DNA, vydání nebo odebrání věci nezbytné k vyšetřování, fotografování, domovní prohlídku, zkoušku na alkohol nebo psychotropní látky, osobní prohlídku, prohlídku dopravního prostředku nebo jiných prostor, odposlech nebo sledování. O úkonu musí provést příslušný protokol.
5) Proti pachatelům přestupku policista postupuje dle svého uvážení a zákon mu uděluje pravomoc rozhodnout na místě nebo v policejním řízení s maximální možnou výši pokuty 10.000,- č. Vyšší pravomoc má denní soudce daného okresního hejtmanství.
Komentář: (........)