HLAVA 1
REVIZE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR
definice bezpráví, křivd a politických spekulací od roku 1989 a stanovení postupu nápravy a odpovědnosti
§1 - Ústavou zaručené právo na bezplatné zdravotnictví
1) Každému, komu byl od roku 1989 poskytnut zdravotní výkon nutný pro jeho zdraví a bylo mu upřeno právo na bezplatné zdravotnictví, za které musel zaplatit úhradu nebo částečnou úhradu, má nárok na vrácení.
Každému, komu byl od roku 1989 do doby uplatnění tohoto práva odmítnut výkon nutný pro jeho zdraví a bylo mu upřeno právo na bezplatné zdravotnictví, zdravotní úkon nebyl zcela nebo částečně vykonán a vznikla následkem toho zdravotní újma nebo závažné následky, má nárok na odškodné.
Upření těchto práv podle § 1, odst 1,2 ze strany státní správy bylo protiústavní, bez ohledu na jakoukoliv formu a způsob zdánlivé legitimizace v tomto období.
Žádosti, způsob, rozsah a dobu pro odškodnění řeší Ministerstvo zdravotnictví, které proces upraví vyhláškou ministra zdravotnictví. Nejzašší termín pro odškodnění a náhrady je stanoven nejdéle do 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, s ohledem na možnosti státního rozpočtu. Přednostní právo mají osoby vážně nemocné a osoby starobní.
§2 - Ústavou zaručené právo na spravedlivý proces
1) Každému, proti komu bylo vedeno trestní řízení, žaloba nebo soudní proces, při kterém byla porušena Ústavní práva, postup státní moci způsobil nespravedlnost, způsobilo mu to újmu na svobodě, dobrém jménu nebo zdravotní či hmotnou škodu, má právo podat žalobu.
2) O žalobě a odškodnění, podané na základě Hlavy 1, §2, odst. 1 a jeho výši rozhodne Zvláštní revizní soud zřízený pro tyto účely ke dni účinnosti tohoto zákona a do té doby, než budou všechny případy posouzeny, rozhodnuty a odškodněny.
3) Žaloba k Zvláštnímu reviznímu soudu musí být rozhodnuta do 1 roku od podání. Lhůtu může prodloužit pouze prezident ČR a to nejdéle o 1 další rok. Žaloby osob vážně nemocných a starobních se posuzují přednostně.
4) Rozsudek Zvláštního revizního soudu musí obsahovat zjištění vinníka, kterému bude předepsána povinnost úhrady škod a odškodnění. V rozsudku musí být stanoven trest za zneužití státní moci nebo úřadu. Odvolání proti rozsudku je možné, ale nemá žádný odkladný účinek. Bude-li se viník zdráhat plnit odškodnění vyplývající z rozsudku, vydá soud neprodleně rozhodnutí o propadnutí majetku a uvalí na vinného okamžitý výkon trestu nepodmíněně a případné odvolání bude automaticky zamítnuto.
§3 - Revize exekucí a ochrana před lichvou a spekulacemi.
Vzhledem k tomu, že v době od roku 1989 za vlády politických mafií došlo k mnohým legitimizacím jinak zločinného a spekulativního a lichvářského jednání, je tento stav nezbytné nějak řešit. Díky tomuto 3 desetiletí trvajícímu stavu došlo k mnoha újmám jak na straně věřitelů, tak na straně dlužníků a výkony vládnoucího pseudo-práva zničily mnohé životy osobám, celým rodinám i existeci firmám. Je třeba to napravit.
1) Osoby, které se dopustily nebo napomáhaly legalizaci zákonů ve prospěch spekulací a lichvy, bez ohledu na to, zda byly poslanci, lobbisty, právníky, poradci nebo členy vlády, budou odsouzeny za napomáhání trestným činům spekulace a lichvy, budou zařazeny do evidence vinných a bude jim vyměřen finančí trest poměrnou částí na účet pro odškodnění poškozených. Nejnižší trest je 1 mil. Kč, nejvyšší trest 100. mil. Kč s přihlédnutí k míře spoluúčasti a zejména k míře majetku celé rodiny. Neuhrazení má za následek okamžitý nástup trestu ve výši 10 roků nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění a propadnutí majetku celé rodiny včetně zjištěných fiktivních převodů majetku. Tyto úkony nezbavují vinného finančního trestu, vyměřeného soudem.
2) Osoby, které se dopustily nebo se podílely na činnosti pod ochranou státní správy a moci ve prospěch spekulací a lichvy, bez ohledu na to, jaké postavení zastávaly, budou odsouzeny za napomáhání trestným činům spekulace a lichvy, budou zařazeny do evidence vinných a bude jim vyměřen finančí trest poměrnou částí na účet pro odškodnění poškozených. Nejnižší trest je 1 mil. Kč, nejvyšší trest 100. mil. Kč s přihlédnutí k míře spoluúčasti a zejména k míře majetku celé rodiny. Neuhrazení má za následek okamžitý nástup trestu ve výši 10 roků nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění a propadnutí majetku celé rodiny včetně zjištěných fiktivních převodů majetku. Tyto úkony nezbavují vinného finančního trestu, vyměřeného soudem.
3) Za osoby vinné lze označit fyzické osoby i organizace, které jsou odpovědné za své pracovníky, najaté pracovníky nebo zaměstnance. Pokud jde o organizace, trest a škodu hradí organizace i pracovník, který se na lichvě a spekulacích přímo i nepřímo podílel.
4) Úkony proti fyzickým i právnickým osobám, na jejichž základě byla nezákonným způsobem, právní manipulací, nezákonným výrokem soudu, usnesením soudu, rozhodčím orgánem, orgánem státní moci nebo exekutora, smluvní pokutou či směnkou uplatněna a vymáhána spekulace nebo lichva se ruší.
5) Vymožené částky od roku 1989 je povinnen ten, kdo je vymohl, neprodleně vrátit do 90 dnů poškozeným. Pokud tak neučiní nebo učiní jen částečně, bude neprodleně potrestán odnětím svobody až na 10 let nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění, propadnutím veškerého majetku bez ohledu na jeho velikost. Výkon trestu se vztahuje na fyzické osoby a fyzické osoby odpovědné za právnickou osobu.
6) Fyzické i právnické osoby, které pro sebe nechaly vymáhat oprávněný dluh nezákonným způsobem, spekulacemi a lichvou, byť z nedbalosti, jsou stejně vinné jako přímí pachatelé. Výrok soudu se jich týká stejným způsobem včetně propadnutí práva na oprávněný dluh.
7) Dnem vstoupení v platnost tohoto zákona je vyhlášeno na všechny dluhy v právním řízení v jakémkoliv stavu moratorium, zmražení výkonu práva vymáhání dluhu, do doby revize dluhu u Revizního soudu, pokud sám věřitel ze své vůle nezmění svůj nárok a vymáhání pouze na původní dluh - jistinu bez jakéhokoliv bez jakéhkoliv příslušenství. K reviznímu soudu musí věřitel svůj nárok přihlásit a počkat na jeho výrok.
8) Fyzické i právnické osoby, které uplatnily oprávněný dluh bez spekulací a lichvy mají zachováno právo na oprávněný dluh , ale pouze na základní původní dluh, bez jakéhokoliv navýšení, úroků, pokut a jakéhokoliv dalšího příslušenství a dále mohou dluh vymáhat podle nového exekučního zákona.
9) Nárok na uplatnění škod a náhrady mají souběžně věřitelé, kteří vlastní oprávněný dluh a byli justiční a exekuční mafií poškozeni stejně jako dlužníci. Podmínkou je, že se nepodíleli přímo i nepřímo na spekulativních a lichvářských praktikách v rozmezí od roku 1989 do současné doby. Musí doložit způsob i rozsah poškození.
10) Škody vůči věřitelům i dlužníkům hradí stát, který je následně vymáhá zpět cestou centrálního účtu pro odškodnění a z majetku viníků.
11) Právní zásadou při posuzování, rozhodování a rozsudcích bude nekompromisní přístup ke každému hyenistickému zneužítí státní moci a občanů pro osobní prospěch lichvou a spekulacemi, přímému, nepřímému i z nedbalosti. Tento postup bude uplatňován i proti námitce, že konali v dobré víře, neboť nelze považovat za spravedlivé, že kradl, podváděl, spekuloval či páchal lichvu v dobré víře. Takový argument je pouhou výmluvou a spekulací.
Komentář: (..........)
§4 - Revize restitucí
1) Vzhledem k tomu, že restituce proběhly za účasti rozsáhlých vysokých politických a justičních mafií, je nezbytné provést zásadní revizi restitucí.
2) Každý, kdo se jakýmkoliv způsobem, úmyslně i z nedbalosti podílel na podvodných a spekulativních restitucích bude potrestán odnětím svobody od 3 měsíců až do 10 roků, podle povahy, charakteru, motivu a rozsahu, k propadnutí majetku v celé rodině včetně stínově převedeného majetku a náhradě všech škod. Pokud neprodleně vrátí podvodem a spekulací získaný majetek, smí být odsouzen podmíněně. Pokud tak neprodleně neučiní ještě před podáním žaloby, bude odsouzen nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění.
3) Výklad případné obhajoby, že konal v dobré víře je předem zamítnut. V zájmu spravedlnosti nelze vykládat, že podvod nebo podíl na podvodu lze činit v dobré víře. Takové tvrzení je jen dalším flagrantním podvodem.
Komentář: (..........)
§5 - Revize Velké a Malé privatizace
1) Vzhledem k tomu, že Velká a Malá privatizace byly inciovány a dále proběhly za účasti rozsáhlých vysokých politických a státo-správních manipulací s účastí politických a mocenských mafií, je nezbytné provést zásadní revizi restitucí.
2) Kdo se dopustil, fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, nekalého, podvodného a spekulativního jednání v souvislosti s Velkou a Malou privatizací, přímo, nepřímo, úmyslně, z nedbalosti nebo zanedbáním povinnosti nebo návazně v čase dalším a nebo výhody dosažené nekale a spekulativně dodnes využívá, bude odsouzen na 3 měsíce až 10 let, podle závažnosti svého činu a pokutě ve výši hodnoty, o kterou se spekulativně obohatil na úkor státního. Pokud neuhradí pokutu, bude odsouzen nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění.
3) Stejně bude odsouzen ten, kdo napomohl nekalému prospěchu jiné osobě ať již lobbisticky nebo zneužitím svého postavení.
Komentář: (..........)
§6 - Revize rozdělení ČSFR
1) Kdo zasahoval, lobbisticky naváděl či zpochybňoval suverenitu ČSFR nebo jinak propagoval a prosazoval rozdělení ČSFR, čímž porušil Ústavu ČSFR, bude potrestán odnětím svobody na 3 měsíce až 1 rok a k úhradě pokuty 500.000,- Kč. Pokud ji neuhradí, bude potrestán nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění.
2) Kdo zasahoval, lobbisticky naváděl či zpochybňoval suverenitu ČSFR nebo jinak propagoval a prosazoval rozdělení ČSFR, napojený přímo i nepřímo na cizí moc státní, politickou, skupinovou, lobbistickou nebo vlivovou či tajnou službu cizí moci, bude potrestán odnětím svobody na 3 až 10 roků a k úhradě pokuty 10. mil. Kč a pokud ji neuhradí, bude potrestán nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění.
3) Kdo zneužil svého postavení a funkce podle §6 odst. 1 bude potrestán na 5 roků za stejných podmínek.
4) Kdo zneužil svého postavení a funkce podle §6 odst. 2 s napojením na cizí nebo tajné služby, bude potrestán nekompromisně na 10 roků za stejných podmínek.
5) Právní výklad, že jednal v dobré víře je pro vlastizradu nepřípustný.
Komentář: (..........)