HLAVA 4
ÚSTAVNÍ POJISTKA
§1 - Ústavní pojistka
V případě, že by jakákoliv cizí nebo domácí síla, kolaborační dosavadní státní správy, státní moc zákonodárná, výkonná nebo soudní bránila jednání o těchto návržených zákonných normách, jejich předložení nebo schválení, čímkoliv, silou, zdržováním, obstrukcemi nebo manipulacemi přímými i nepřímými, bude uplatněna a použita Ústavní pojistka v následujícím znění:
1) S oporou v Preabuli Ústavy, Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb., protože, kdo by konal proti demokraticky předloženým návrhům jakýmkoliv způsobem byl by v rozporu se zněním současné Ústavy.
2) S oporou v článku 2, Preambuli Ústavy, Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb., protože, kdo by konal proti demokraticky předloženým návrhům jakýmkoliv způsobem byl by v rozporu se zněním současné Ústavy.

"My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky"
3) S oporou v článku 2, Ústavy, čl. 2 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb., protože, kdo by konal proti demokraticky předloženým návrhům jakýmkoliv způsobem byl by v rozporu se zněním současné Ústavy.

Článek 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
4) S oporou v článku 23, Ústavy, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb, protože, by konal proti demokraticky předloženým návrhům jakýmkoliv způsobem a tím by byl v rozporu se zněním současné Ústavy.

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny
5) V případě, že by nastala situace uvedená v Hlavě 4, § 1, bude vyvoláno celostátní referendum občanů České republiky zdola s odvoláním na článek 2, odstavec 1, Ústavního zákona č. 1, ustanovení, že lid je zdrojem veškeré státní moci, a pokud selže zákonodárná, výkonná i ústavní moc, je legitimní moc lidu vyvolat zdola demokratické referendum s oporou v čl. 23 ústavního zákona §23, právo na odpor.
6) Jakékoliv jiné politické, právní, mediální spekulace jsou nepřijatelné a nepřípustné, budou považovány za útok na Ústavu, zákonnost a budou považovány za pokus o odstraňování demokratického pořádku politickou i mocenskou diktaturou zájmových skupin.
Komentář: (..........)