HLAVA 5
ROZPUŠTĚNÍ PARLAMENTU A POLITICKÝCH STRAN
§1 - Přechod parlamentí demokracie na přímou
1) Nabytím účinnost nové Ústavy a Zákona je politickým stranám odebrána veškerá státní podpora a ztrácí svůj původní statut ve smyslu minulé zákonné úpravy.
2) Registrované politické strany a hnutí se stávají touto zákonnou změnou svobodným občanským sdružením, s právem jakkoliv se svobodně sdružovat podle Ústavy a požívají pouze taková práva a povinnosti jako každý jiný občan.
3) Všechny politické strany, které čerpaly ze státu podporu musí vrátit do 7 dnů poměrnou část státního příspěvku, vypočítaný z poměru uplynulé a zůstatkové části původního volebního období. Neučíní-li tak, ze zákona zanikají se zachovanou povinností svůj dluh uhradit.
Komentář: (..........)